polityka prywatności

Poltyka Cookies
1.            Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Dragon Computer Tomasz Jedynak ul. Zielona 31, 42-230 Koniecpol.

§ 1 Definicje                 
1.            Administrator - oznacza Dragon Computer Tomasz Jedynak ul. Zielona 31, 42-230 Koniecpol NIP: 6481045403, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.                  
2.            Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.                  
3.            Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.                  
4.            Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.                 5.            Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.podpismobilnie.pl.            6.            Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.                7.            Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies                  
1.            Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.                  
2.            Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:                  
a)            Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.                  
b)           Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.                 
 3.            Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies                  
1.            Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:                  
a)            rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.                  
2.            Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).                  
3.            Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies                  
1.            Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).                                Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:                  
a)            przeglądarka Internet Explorer;                  
b)           przeglądarka Mozilla Firefox;                  
c)            przeglądarka Chrome;                  
d)           przeglądarka Safari;                  
e)           przeglądarka Opera.                  
2.            Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.                 3.            Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI EMAIL I KONTAKT TELEFONICZNY 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:  
1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dragon Computer Tomasz Jedynak ul. Zielona 31 42-230 Koniecpol;  
2       Kontakt do Inspektora ochrony danych można uzyskać pod adresem e - mail: rodo@podpismobilnie.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas korespondencji email oraz kontaktu z doradcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f Rozporządzenia. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty produktowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f Rozporządzenia. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 
3       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie do czasu wygaśnięcia ważności oferty, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia przetwarzania zgłoszenia czyli wygaśnięcia okresu dochodzenia roszczeń odnośnie przygotowania oferty produktowej, obsługi przesłanego zapytania lub złożonego zamówienia.  
4       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek wysłany na email rodo@podpismobilnie.pl   
5       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE podpismobilnie.pl 
1. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie www.podpismobilnie.pl (dalej jako " www.podpismobilnie.pl "). Administratorem www.podpismobilnie.pl jest Dragon Computer Tomasz Jedynak ul. Zielona 31, 42-230 Koniecpol NIP 6481045403. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane go dalej: RODO. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
2. DANE OSOBOWE 
2.1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest:      Dragon Computer Tomasz Jedynak ul. Zielona 31, 42-230 Koniecpol NIP 6481045403 e-mail:kontakt@podpismobilnie.pl W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: rodo@podpismobilnie.pl
poczty tradycyjnej: Dragon Computer Tomasz Jedynak ul. Zielona 31, 42-230 Koniecpol

  2.2. Inspektor Ochrony Danych W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą: poczty elektronicznej: kontakt@podpismobilnie.pl
poczty tradycyjnej: Dragon Computer Tomasz Jedynak ul. Zielona 31, 42-230 Koniecpol – z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych
  2.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, obywatelstwo, numer PESEL, NIP, REGON, numer i serię paszportu, dowodu osobistego, wizerunek. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta) na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
wykonania umowy o potwierdzenie tożsamości do wydania certyfikatu Certum zawartej za pośrednictwem www.podpismobilnie.pl lub w sposób tradycyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
publikacji Twojej opinii o Administratorze na stronie www.podpismobilnie.pl oraz profilach społecznościowych w serwisach: Facebook.pl, twitter.com, instagram.com, youtube.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi,
rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, badanie satysfakcji klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
  2.4. Kategorie odnośnych danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe,
dane personalne.
  2.5. Dobrowolność podania danych osobowych Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.    
2.6. Czas przetwarzania danych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat.    
2.7. Odbiorcy danych osobowych Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana, a do danych podmiotów, którym powierzane są Twoje dane w celu wykonania zakupionych usług, możesz uzyskać dostęp poprzez kontakt z Dragon Computer Tomasz Jedynak
 2.8. Prawa osoby, której dane dotyczą Na podstawie RODO masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przenoszenia danych osobowych
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.    
2.8.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do: dostępu do danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@podpismobilnie.pl    
2.8.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@podpismobilnie.pl    
2.8.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy: Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@podpismobilnie.pl    
2.8.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres rodo@podpismobilnie.pl.    
2.8.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@podpismobilnie.pl    
2.8.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) Masz prawo do otrzymać od Administratora danych osobowych swoje dane osobowe ( zaszyfrowany plik MS excel  ) oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@podpismobilnie.pl     
2.9. Prawo do cofnięcia zgody Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: rodo@podpismobilnie.pl    
2.10. Skarga do organu nadzorczego Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.